Všeobecné obchodné podmienky

Mobilná aplikácia Offerky a internetové domény turnonline.biz, turnon.cloud, connecsys.online, ďalej len ako connecsys.online, sú prevádzkované spoločnosťou TurnOnline.biz s.r.o. so sídlom Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58171/B, IČO: 44 749 619, ďalej len ako Poskytovateľ, ktorý má výhradné vlastnícke a užívateľské práva týchto domén.

Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ

TurnOnline.biz s.r.o. so sídlom: Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58171/B, IČO: 44 749 619, DIČ: 2022814783, IČ DPH: SK 2022814783 (ďalej len "Poskytovateľ")

1.2. Objednávateľ

fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku služby ConnecSys podľa objednávkového formulára (ďalej len "Objednávateľ")

obaja ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“

Uzatvorenie zmluvy

2.1 Zmluva o poskytnutí bezplatnej ako i platenej služby ConnecSys (ďalej len "zmluva") vzniká dňom registrácie Objednávateľa, odoslaním jeho objednávky služieb ConnecSys, ktorou Objednávateľ vyjadruje zároveň súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane Licenčných podmienok, Cenníkom a ich dojednaním v elektronickej forme, ktoré sú zverejnené na adrese: connecsys.online.

2.2 Registráciou a objednaním platenej služby „Standard“ začne plynúť 15 dňová skúšobná doba s tým, že počas nej je dostupná „Služba“ vrátane všetkých funkcií dostupných pre zvolený balíček. Počas plynutia skúšobnej doby môže Objednávateľ odoslať objednávku na niektorý z platených balíčkov Služby, obratom sa mu po zaplatení doručí faktúra a nastavia počty vystavených faktúr na východiskové hodnoty podľa zvoleného balíčka. V prípade, že Objednávateľ neuhradí poplatok za niektorý z balíčkov služieb „Standard“, alebo „Growth“, jeho účet sa automaticky prevedie na bezplatnú verziu balíčka služieb „Basic“. Po vyčerpaní limitu bude mať Objednávateľ účet naďalej k dispozícii ale bez možnosti realizácie ďalšej operácie, s tým že po uplynutí jedného roka od prevedenia na verziu „Basic“ vznikne Poskytovateľovi právo deaktivovať užívateľský účet.

2.3 Poskytovateľ má právo deaktivovať užívateľský účet i v prípade predplatenej služby a to najskôr po uplynutí jedného roka od posledného prihlásenia do tohto účtu (neaktívny účet).

2.4 Registrovaný objednávateľ môže prejsť na ktorýkoľvek platený balíček služieb kedykoľvek zaslaním elektronickej objednávky, ktorým dňom sa mu aktivuje užívateľský účet.

2.5 Ak počas doby predplatenia Objednávateľ požiada o zmenu Služby, ktorá bude platená na mesačnej báze a vo vyššej hodnote ako súčasne predplatená Služba, doba predplatenia novej Služby začína plynúť dňom odoslania objednávky novej Služby a končí posledným dňom doby predplatenia súčasnej Služby. Objednávateľovi bude vystavená faktúra na alikvotnú časť poplatku za zmenenú Službu ako doplatok na úhradu. Ak počas doby predplatenia Objednávateľ požiada o zmenu Služby, ktorá bude platená na mesačnej báze a v nižšej hodnote ako súčasne predplatená Služba nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti poplatku za zmenenú Službu, ktorá by vznikla ako preplatok, má však nárok na dočerpanie skôr predplatenej služby.

2.6 Po skončení doby predplatenia si Objednávateľ môže zvoliť novú Službu a v prípade nezvolenia žiadnej Služby sa automaticky prevedie na bezplatnú verziu balíčka služieb „Basic“, s tým , že po uplynutí jedného roka od prechodu na službu „Basic“ má Poskytovateľ právo deaktivovať užívateľský účet.

2.7 Objednávateľ si dňom úhrady služby ConnecSys predplatí Službu v stave, v akom je a na základe aktuálnej dostupnosti.

Predmet zmluvy a výklad pojmov

3.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie licencie k webovému rozhraniu a k rozhraniu API (aplikačné programové rozhranie) na prevádzkovanie Služby ConnecSys na internete, poskytnutie priebežnej aktualizácie Služby a doplnkovej služby podľa dohody zmluvných strán za odplatu.

3.2 Práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný vzťah je upravený týmito Obchodnými podmienkami.

3.3 Služba ConnecSys je súbor služieb poskytovaných za účelom predaja vlastného tovaru objednávateľa a tovaru tretích osôb prostredníctvom objednávateľa.

3.4 Dňom zriadenia služby je deň registrácie, aktivácia účtu, počnúc ktorým môže Objednávateľ aktívne využívať Službu. Dňom uskutočnenie zdaniteľného plnenia je deň zriadenia Služby alebo deň zriadenia predĺženia služby.

3.5 Skúšobná doba je obdobím od registrácie Objednávateľa a objednaní niektorého z platených balíčkov Služieb do zaplatenia ceny objednaného balíčka Služby a v prípade nezaplatenia ceny Služby v skúšobnej dobe uplynutím 15 dní od registrácie.

3.6 Predplatené obdobie pre balíček „Standard“ je obdobie od zaplatenia balíčka do dňa vyčerpania limitu fakturácií za mesačné obdobie uvedené na vystavenej a zaplatenej faktúre. Predplatené obdobie pre balíček „Growth“ je mesačné obdobie uvedené na vystavenej a zaplatenej faktúre a zahŕňa cenu balíčka „Standard“ s možnosťou čerpať zvýhodnenú jednotkovú cenu fakturácie oproti balíčku „Standard“ s tým, že sa bude účtovať každá fakturácia samostatne za zvýhodnenú cenu v prípade, že sa presiahol limit počtu fakturácií pre balíček „Standard“. Zvýhodnená jednotková cena za fakturáciu pre balíček „Growth“ sa bude účtovať v nasledujúcom mesiaci, po mesiaci v ktorom boli fakturácie vykonané, a bude sa dodatočne účtovať reálny počet vykonaných fakturácií.

3.7 Deaktivácia účtu je dňom, keď Poskytovateľ znemožní Objednávateľovi prístup do užívateľského rozhrania Služby. Správom deaktivácie užívateľského účtu je spojené i právo vymazať všetky dáta Objednávateľa.

3.8 Prechodná deaktivácia účtu je obdobím od porušenia FUP do uzatvorenia dohody zmluvných strán o osobitných podmienkach poskytovania Služby.

3.9 Neaktívny účet je účet, na ktorom nebolo zaznamenané prihlásenie Objednávateľa najmenej jeden rok.

Práva a povinnosti Objednávateľa

4.1 Objednávateľ má právo využívať poskytovanú Službu v rozsahu jej zriadenia.

4.2 Na základe požiadavky objednávateľa môže poskytovateľ zabezpečiť sprostredkovanie registrácie doménového mena 2. radu. Objednávateľ sa zaväzuje na účely registrácie poskytnúť Poskytovateľovi svoje pravdivé a úplné kontaktné údaje a súčasne uhradiť registrátorovi registračný poplatok za prevádzku domény 2. radu, prípadne i opakovane.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať „Službu“ na predaj vlastného tovaru a ani tovaru tretích osôb, ktorých predaj by bol v rozpore s platnými zákonmi, alebo dobrými mravmi. Pre prípad porušenia tohto ustanovenia zo strany objednávateľa je poskytovateľ v plnom rozsahu zbavený právnej zodpovednosti, keďže objednávateľ podniká na vlastnú zodpovednosť.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje nevyužívať „službu“ na šírenie nevyžiadanej pošty (Spamu). Objednávateľ pri svojej registrácii môže požiadať Poskytovateľa o zasielanie informačných e-mailov a pokiaľ tak učiní, môže sa z tejto služby kedykoľvek odhlásiť.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje pri registrácii služby uviesť pravdivé a presné fakturačné a kontaktné údaje a tieto priebežne aktualizovať.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje chrániť svoje prístupové údaje k zriadenými službám pred zneužitím treťou stranou.

4.7 Objednávateľ je povinný v zmysle platnej právnej úpravy v SR uviesť na svojej stránke svoju identitu, obchodné meno, adresu, ceny tovaru a služieb vrátane daní, dodacie náklady, údaje o platbe, dodávke, existenciu práva a podmienky odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku a ďalšie obchodné podmienky (VOP).

4.8 Objednávateľ je povinný vo svojich VOP informovať svojich zákazníkov o tom, že ich obchodná transakcia bude realizovaná prostredníctvom Služby ConnecSys (connecsys.online) a zákazníkom poskytnuté údaje budú teda Objednávateľom sprístupnené tretej strane TurnOnline.biz s.r.o. výlučne za účelom poskytnutia Služby ConnecSys, nebudú použité na iné účely, nebudú ani sprístupnené iným osobám a budú uložené na serveroch spoločnosti Google, LLC v rámci služby Google Cloud v Belgicku.

4.9 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o chybách pri používaní služby a to e-mailom na adresu: support@turnonline.biz.

4.10 Objednávateľ je oprávnený previesť Službu na tretiu osobu. Prevod Služby je podmienený súhlasom Poskytovateľa, ktorý môže súhlasiť elektronickou formou na email Objednávateľa. Nadobúdateľ Služby musí pred začatím prevádzky písomne súhlasiť s týmito VOP a súčasne prevziať všetky záväzky pôvodného Objednávateľa.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevádzku softwarových a hardwarových prostriedkov pre zaistenie služby. Výnimku z tohto záväzku tvoria situácie, ktoré nie sú ovplyvniteľné Poskytovateľom a nie je im žiadnym možným spôsobom predchádzať. Ide napríklad o zásah vyššej moci, havárie, výpadky verejných telekomunikačných sietí a pod., resp. prípady nevyhnutných zásahov Poskytovateľa do prevádzky poskytovanej služby (napr. aktualizácia softwaru a pod.).

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje na nepretržitý monitoring technologických prostriedkov nevyhnutných k riadnej prevádzke služby. Poskytovateľ je oprávnený odstaviť prevádzku služby len pri náhlych havarijných situáciách alebo v prípadoch nevyhnutných plánovaných zásahov. O odstavení služby sa zaväzuje poskytovateľ informovať Objednávateľa na connecsys.online. Monitoring dostupnosti Služby prostredníctvom serverov Google, Inc. je dostupný na stránke https://status.cloud.google.com.

5.3 Počas doby platnosti tohto zmluvného vzťahu sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť Dostupnosť Služby ConnecSys (ďalej len „DSC“) v rozsahu najmenej 99,9% času počas kalendárneho mesiaca. Ak Poskytovateľ nedodrží DSC a ak Objednávateľ uplatní svoje právo a požiada o Finančný kredit riadne a včas, bude mať právo na nižšie špecifikované Finančné kredity. Tieto DSC stanovujú jedinú a výlučnú sankciu za akékoľvek nedodržanie DSC zo strany Poskytovateľa.

Nasledovné definície sa vzťahujú na záväzok Poskytovateľa zabezpečiť DSC podľa tohto ustanovenia zmluvy:

  • „Porucha“ znamená viac než desať percentnú Nedostupnosť služby ConnecSys počas kalendárneho mesiaca.
  • „Doba poruchy“ znamená nedostupnosť služby ConnecSys najmenej súvislých 5 minút trvania Poruchy. Občasná porucha v trvaní menej než päť minút sa nebude započítavať do žiadnej Doby poruchy.
  • „Percento mesačnej dostupnosti“ znamená celkový počet minút v mesiaci znížený o počet minút Poruchy počas všetkých Dôb porúch v mesiaci vydelený celkovým počtom minút v mesiaci.
  • „Finančný kredit“ znamená nasledovné:
Percento mesačnej dostupnosti Sadzba zľavy (%) z nasledujúcej mesačnej fakturácie služby
99,00 % – < 99,9 % 10 %
95,00 % – < 99,00 % 25 %
< 95,00 % 50 %

Pokiaľ Objednávateľ v lehote do 30 dní odo dňa vzniku nároku na Finančný kredit uplatní svoje právo elektronickou formou u Poskytovateľa, Poskytovateľ bude povinný Finančný kredit objednávateľovi poskytnúť, inak nárok Objednávateľa na Finančný kredit zaniká.

Celková výška Finančného kreditu, ktoré Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi za akékoľvek a všetky Doby poruchy v jednom fakturačnom mesiaci činí najviac 50% sumy splatnej Objednávateľom za služby ConnecSys. Finančné kredity budú realizované formou peňažného kreditu, ktorý poskytne Poskytovateľ Objednávateľovi formou zníženia nasledujúcej mesačnej fakturácie služby ConnecSys, najneskôr však do 60 dní od uplatnenia práva na Finančný kredit.

Právo na poskytnutie Finančného kreditu Objednávateľovi nevzniká, pokiaľ nedostupnosť Služby ConnecSys bola spôsobená okolnosťami vyššej moci, haváriou, výpadkom verejných telekomunikačných sietí a pod., výpadkami Poskytovateľom vopred avizovanými na úvodnej stránke administrácie po prihlásení a ani z dôvodov podľa čl. 4. bod 4.3 a 4.4

5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť službu a dáta pred neoprávneným zásahom 3. strany. V prípade súbežného ohrozenia bezpečnosti prevádzky služby a nepretržitej prevádzky služby, uprednostní poskytovateľ bezpečnosť prevádzky služby.

5.5 Poskytovateľ sa zaväzuje elektronicky upozorniť objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu na skutočnosť blížiaceho sa konca obdobia predplatenej služby, teda pri balíčkoch „Standard“ v čase vyčerpania 90% a 100% počtu fakturácií a pri balíčku „Growth“ 10 dní pred uplynutím obdobia predplatenej služby. Pokiaľ objednávateľ opakovane nezakúpi niektorý z platených balíčkov, účet sa automaticky prevedie na balíček „Basic“ z ktorej môže Objednávateľ prejsť opätovne na platený balíček.

5.6 Poskytovateľ má právo jednostranne ukončiť Objednávateľovi prevádzku služby v prípade porušenia povinností v bodoch 4.3 až 4.4 týchto VOP zo strany Objednávateľa a ukončenie prevádzky služby oznámi Objednávateľovi elektronicky.

5.7 Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne finančné straty (škodu), materiálne straty alebo straty iného charakteru, ktoré by mohli vzniknúť užívaním, resp. nedostupnosťou či akýmkoľvek iným zlyhaním Služby, poškodením prípadne stratou dát Objednávateľa.

5.8 Poskytovateľ nezodpovedá za predaj tovaru Objednávateľa a ani tovaru tretích osôb, ktorých predaj je v rozpore s platnými zákonmi, alebo dobrými mravmi a z tohto dôvodu nie je ani povinný kontrolovať ponúkaný tovar, alebo Služby a ani informácie, ktoré o týchto Objednávateľ prípadne tretia strana uvádza. Tretia strana nemá právo uplatňovať voči Poskytovateľovi nárok na náhradu škody alebo uplatňovať inú právnu zodpovednosť za Objednávateľom uvádzané informácie.

5.9 Pre prípad úmyselného poškodenia dobrého mena Poskytovateľa zo strany Objednávateľa je Poskytovateľ oprávnený od prevádzky služby odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení správy oodstúpení od zmluvy, ktorú obdržal Objednávateľ.

Cena služby a platobné podmienky

6.1 Druh a cena služby je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je uvedená aktuálne na webovej stránke connecsys.online.

6.2 Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za Službu za nevyužité obdobie predplatenia len v prípade výpovede zo strany Poskytovateľa zdôvodu ukončenia prevádzky Služby.

6.3 Možnosti platby:

  • 6.3.1 Na výzvu Poskytovateľa uhradí Objednávateľ cenu objednaného balíčka v skúšobnej dobe prostredníctvom elektronických služieb bánk, alebo iných. (viď bod 2.2)
  • 6.3.2 Prevodom ihneď po registrácii a objednaní platenej služby obdrží Objednávateľ faktúru (daňový doklad) so splatnosťou 15 dní a dňom jej doručenia má aktivovaný užívateľský účet. Nezaplatením faktúry riadne a včas sa účet Objednávateľa automaticky prevedie na bezplatný balíček služby „Basic“.

6.4 Platca DPH z Európskej únie, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike ručí za správnosť údajov o svojej registrácii tejto dane.

Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí služby. Ak Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvoria osobitnú písomnú Zmluvu o poskytovaní služby, v ktorej dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, ustanovenia písomnej Zmluvy o poskytovaní služby budú mať prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Za písomne uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služby sa považuje aj zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronickej pošty.

7.2 Objednávateľ súhlasí s tým, že celá korešpondencia vrátane faktúr mu bude vystavená a zasielaná Poskytovateľom v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu.

7.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP s tým, že je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa na connecsys.online.

7.4 Práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

7.5 Tieto Obchodné podmienky (okrem bodu 6.3.2) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.11.2020 spolu s Licenčnými podmienkami a Cenníkom služieb tvoria Všeobecné obchodné podmienky Služby ConnecSys. Bod 6.3.2 Obchodných podmienok nadobudne platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na connecsys.online.