Licenčné podmienky

Tieto licenčné podmienky upravujú právny vzťah medzi Poskytovateľom (vlastníkom) licencie a Užívateľom Aplikácie ConnecSys ako produktu spoločnosti TurnOnline.biz s.r.o., IČO: 44 749 619, zapísanej v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58171/B, so sídlom: Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len "poskytovateľ"), ktorý je predmetom autorských práv a ktorého použitie je podmienené súhlasom s týmito licenčnými podmienkami s tým, že ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán sú stanovené Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú i tieto licenčné podmienky (zmluva), zverejnené na Terms of Service.

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Prejav vôle Užívateľa spočívajúci v registrácii Užívateľa na prístup do užívateľského rozhrania connecsys.online a aplikačného programového rozhrania (ďalej len „API“) turnon.cloud aplikácie ConnecSys, sa považuje zároveň za súhlas s Cenníkom balíčkov pre ConnecSys uverejneným na internetovej stránke connecsys.online ku dňu uskutočnenia objednávky Užívateľom a s týmito licenčnými podmienkami.

1.2 Objednávka Užívateľa na použitie aplikácie ConnecSys podľa predchádzajúceho bodu tohto článku licenčných podmienok, ďalej Cenník balíčkov pre ConnecSys uverejnený na internetovej stránke connecsys.online ku dňu uskutočnenia objednávky Užívateľom a tieto licenčné podmienky predstavujú jeden celok a tvoria spolu Všeobecné obchodné podmienky na použitie aplikácie ConnecSys.

1.3 Okamihom prijatia prejavu vôle Užívateľa spočívajúci v registrácii Užívateľa na prístup do užívateľského rozhrania connecsys.online a API turnon.cloud aplikácie ConnecSys, sa tento právny vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Článok II.
Predmet licenčnej zmluvy

2.1 Poskytovateľ týmto udeľuje Užívateľovi súhlas na použitie (ďalej len „licencia“) aplikácie ConnecSys (ďalej len „ConnecSys“ alebo len „aplikácie“), a to na jeho použitie spôsobom, v rozsahu a na čas podľa článku III. týchto licenčných podmienok. Odmena za udelenie licencie je súčasťou odplaty za užívanie aplikácie podľa cenníka.

2.2 Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi licenciu aj na skúšobnú dobu v zmysle VOP, ktoré sú zverejnené na connecsys.online/terms.

Článok III.
Spôsob použitia aplikácie, rozsah licencie a čas, na ktorý sa udeľuje

3.1 Užívateľ je oprávnený používať aplikáciu výlučne na účel, na ktorý je vytvorená, pričom použitím aplikácie sa na účely tejto licencie rozumie prístup do užívateľského rozhrania a API aplikácie a jeho využívania.

3.2 Užívateľ nie je oprávnený:

  • použiť aplikáciu ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v ustanovení § 18 ods. 2 písm. a) až h) Autorského zákona,
  • využiť akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek rozsahu a na akýkoľvek účel znalosti o myšlienkach, postupoch, metódach, štruktúre, algoritme, na ktorých je aplikácia založená alebo ktoré obsahuje, aj keď boli tieto získané pri použití aplikácie na základe licencie udelenej Užívateľovi alebo tretej osobe týmito licenčnými podmienkami.

3.3 Poskytovateľ udeľuje Užívateľovi licenciu na dobu trvania zmluvného vzťahu.

3.4 Postúpiť práva z licencie udelenej týmito licenčnými podmienkami na tretiu osobu je Užívateľ oprávnený len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

Článok IV.
Služby poskytované s licenciou a ďalšie služby

4.1 Službami poskytovanými s licenciou (ďalej len „služby poskytované s licenciou“), ktoré sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Užívateľovi sú:

  • 4.1.1 poskytovanie poradenstva k otázkam týkajúcim sa problémových situácií vzniknutých pri používaní aplikácie e-mailom na základe žiadosti Užívateľa a
  • 4.1.2 poskytovanie aktualizovaných verzií aplikácie vykonaných v dôsledku zmien právnych predpisov, poskytovanie verzií s optimalizovanými alebo rozšírenými funkciami aplikácie, príp. verzií reflektujúcich vývoj v oblasti informačných technológií, za predpokladu a len v prípade, že k takej aktualizácii, optimalizácii alebo vývoju dôjde počas doby trvania zmluvného vzťahu.

4.2 Ďalšími službami sú služby, ktoré nie sú službami poskytovanými s licenciou podľa predchádzajúceho bodu tohto článku licenčných podmienok (ďalej len „Ďalšie služby“). Poskytovateľ môže poskytnúť Užívateľovi, na základe jeho objednávky Ďalšie služby, sprostredkovanie ekonomického systému firmy ABRA Flexi s.r.o. a sprostredkovanie predaja služby účtovníctva resp. služby daňového poradcu, prípadne služby aj podľa osobitných požiadaviek Užívateľa a to na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Článok V.
Odmena za licenciu a za služby poskytované s licenciou

5.1 Odmena za udelenie licencie a za služby poskytované s licenciou je súčasťou odplaty za užívanie aplikácie podľa Cenníka balíčkov pre ConnecSys.

Článok VI.
Zodpovednosť za škodu a porušenie licenčných podmienok

6.1 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Užívateľovi alebo tretej osobe v dôsledku použitia aplikácie na iný účel, než na ten, na ktorý je aplikácia vytvorená a určený v súlade s jej špecifikáciou podľa connecsys.online/services, ako aj v súlade s ďalšími ustanoveniami týchto licenčných podmienok a prípadnými pokynmi Poskytovateľa.

6.2 Poskytovateľ je oprávnený od tejto licenčnej zmluvy písomne odstúpiť v prípade podstatného porušenia licenčných podmienok Užívateľom, pričom odstúpenie od tejto licenčnej zmluvy je účinné jeho doručením Užívateľovi. Podstatným porušením licenčných podmienok sa na účely týchto licenčných podmienok a nad rámec príslušných ustanovení Obchodného zákonníka rozumie aj:

  • a) použitie aplikácie Užívateľom v rozpore s dohodnutým spôsobom jeho použitia podľa článku III, bod 3.1., alebo jeho použitie akýmkoľvek zo spôsobov uvedených v článku III bod 3.2. týchto licenčných podmienok, alebo
  • b) porušenie povinnosti Užívateľa uvedenej v článku III bod 3.4. týchto licenčných podmienok. Odstúpením od tejto licenčnej zmluvy Poskytovateľom nie sú dotknuté tie práva a nároky, ktoré vznikli Poskytovateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od licenčnej zmluvy, najmä práva a nároky vyplývajúce z ustanovení Obchodného zákonníka a Autorského zákona.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Licenčná zmluva sa považuje za uzavretú a nadobúda platnosť a účinnosť za splnenia podmienok podľa článku I bod 1.3.

7.2 Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto licenčnej zmluve sa spravujú primerane ustanoveniami Autorského zákona a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

7.3 Licenčná zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom prípadné spory z nej vyplývajúce, ktoré sa nepodarí urovnať dohodou zmluvných strán, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

7.4 Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto licenčnej zmluvy stane, alebo bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy.

7.5 Užívateľ prejaví svoj súhlas s licenčnou zmluvou a svoju vôľu byť touto zmluvou viazaný používaním aplikácie ConnecSys.

7.6 Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto licenčnú zmluvu a tieto licenčné podmienky alebo ich jednotlivé ustanovenia je Poskytovateľ licencie oprávnený po uplynutí 30 dní od zverejnenia na stránke connecsys.online/terms.

7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že licenčnú zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, porozumeli jej obsahu, na znak čoho vykonali v zmysle článku I. bod 1.3. tejto zmluvy úkon, ktorý znamená prejav ich vôle byť viazaný týmito podmienkami (zmluvou).