Ochrana osobných údajov

Poskytnutím svojich osobných údajov registráciou v mobilnej aplikácii Offerky, na stránkach turnonline.biz, turnon.cloud alebo connecsys.online, ktoré sú prevádzkované spoločnosťou TurnOnline.biz s.r.o. so sídlom Antolská 3721/4, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 58171/B, IČO: 44 749 619, ďalej len ako Poskytovateľ, dáva Objednávateľ - fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba Poskytovateľovi súhlas na ich spracovanie. Súhlas sa udeľuje podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“):

GDPR

1 Osobné údaje sa poskytujú v nasledovnom rozsahu:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby,
  • elektronické kontaktné údaje,
  • názov firmy,
  • fakturačné údaje a adresy,
  • kontaktné telefónne čísla,

2 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“):

  • plnenie zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom;
  • všeobecne záväzné právne predpisy, najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

3 Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Objednávateľa za účelom poskytnutia (predaja) služby ConnecSys (ďalej len Služba), ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu s Objednávateľom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto Obchodných podmienok a s poskytnutím (predajom) Služby. Poskytovateľ zodpovedá za to, že osobné údaje Objednávateľa nebudú použité na iné účely a najmä, že nebudú sprístupnené tretím osobám.

4 Poskytovateľ poskytuje (predáva) Službu ConnecSys prostredníctvom serverov spoločnosti Google, LLC, konkrétne v rámci služby Google Cloud v Belgicku cloud.google.com/about/locations/?region=europe. Podmienky používania služby Google Cloud vypracované podľa GDPR sú dostupné na cloud.google.com/security/gdpr. Poskytovateľ za týmto účelom bude vykonávať prenos osobných údajov len v rámci Európskej únie.

5 Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, elektronické kontaktné údaje, názov firmy, fakturačné údaje a adresy a kontaktné telefónne čísla.

6 Objednávateľ má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach GDPR.

7 Súhlas s uchovávaním a spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek elektronicky prostredníctvom support@turnonline.biz, užívateľského rozhrania aplikácie ConnecSys, alebo písomne formou doporučeného listu na adresu sídla spoločnosti TurnOnline.biz s.r.o., odvolať. Oprávnený subjekt môže uchovávať a spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.